Referat af generalforsamling i Odense Rulleskøjteklub 29. marts 2023

Dagsorden ifølge vedtægterne:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af 2 stemmetællere
 3. Formandens beretning
 4. Fremlæggelse af regnskab samt orientering om næste års budget
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Fastsættelse af kontingent
 7. Valg til bestyrelse, herunder 2 suppleanter, der vælges for 1 år ad gangen
 8. Valg af revisor og revisorsuppleant for 1 år ad gangen
 9. Eventuelt
Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt flertal.

Ad 7 Følgende er på valg:
Bestyrelse: Jakob, Helle, Jacqueline, Susanne*.
Suppleant: Niels.
 
*) Ifølge vedtægterne er kassereren på valg i lige år, men da Susanne ikke ønsker at fortsætte, er der, ekstraordinært, også valg til kassererposten i år.
 
Ad 8 Jan Gregersen og Peter Brandt er på valg.
 
 
Ad. 1 valg af dirigent. Jan Gregersen blev foreslået og valgt.

Ad. 2 Valg af stemmetællere. Lea Kampp og Julie Fink blev foreslået og valgt.

Ad. 3 Formandens beretning. Se bilag 1. Beretningen blev godkendt. Peter spurgte, om man var opmærksom på, at der er blevet lanceret en kommunal foreningsportal, Aktiv Odense, hvor vi får mulighed for at synliggøre klubben. Jacqueline har meldt sig til at sætte ORK op i portalen. Kim spurgte til klubbens hjemmeside, som er utidssvarende og vil gerne undersøge, hvad det skal koste at få den stilmæssigt opdateret.

Ad 4 Regnskab og budget. Regnskabet er godkendt af bestyrelsen og revisoren. Susanne gennemgik regnskabet, som blev godkendt, og fremlagde budgettet for 2023 til orientering. Der blev spurgt til hvordan man kunne budgettere med et negativt resultat, men det skyldes, at klubben har lovet at medfinansiere den planlagte bane med halvdelen af sin egenkapital. Resten skyldes de sædvanlige udsving i præcis hvornår, og dermed i hvilket regnskabsår, DSU får udsendt deres kontingentopkrævninger.

Ad 5 Indkomne forslag.
 1. Kan licens inkluderes i kontingent for konkurrenceløbere? For familier med mange konkurrencedeltagere bliver det en stor post. Diverse argumenter imod forslaget blev præsenteret, og det faldt. Det blev nævnt, at licens kun kræves for få specifikke løb (fx DM). Talenttrup(TT)-løbere skal have licens, men klubben dækker til gengæld TT-deltagelsen. Der er desuden allerede rabat for familiemedlemmer nr. 2 og 3 (dog ikke børn, da kontingent ikke må være mindre end kommunens minimum for medlemstilskud.
 2. Kan klubben gentage sidste års succes og give refusion til et stævne øst for Storebælt som til Danish Roller Cup i Næstved sidste år? Forslaget blev enstemmigt vedtaget. Fælles klubtur til stævner er en god måde for medlemmer, børn som voksne, at lære ligesindede i landets andre klubber at kende. Det kan hjælpe til fastholdelse.
 3. Kan vi evt. organisere fælles speed-træninger med Århus rulleskøjteklub på deres udendørs bane lørdag eller søndag i løbet af de varme måneder? Ja (det behøves ikke vedtages på generalforsamlingen, men ideen er god, og Århus vil glæde sig til at se os).
Ad 6 Kontingent. Kontingentet foreslås uændret. Enstemmigt vedtaget. Vi kan ikke tilbyde forhold, der kan retfærdiggøre en stigning trods inflationen, men situationen kan genovervejes, hvis en ny bane bliver en succes.

Ad 7 Valg til bestyrelsen. Helle blev genvalgt til formandsposten, Jacqueline og Jakob blev genvalgt som bestyrelsesmedlemmer. Niels blev genvalgt og Leon valgt som suppleanter. Ingen meldte sig til kassererposten til erstatning for Susanne, så der må derfor indkaldes til ekstraordinær generalforsamling. Vælges der ikke en kasserer, må foreningen opløses.

Ad 8 Valg af revisor og revisorsuppleant. Jan og Peter blev genvalgt.

Ad 9 Eventuelt.
Frank ville høre om mandagstræningen kunne flyttes til onsdag, bl.a. fordi der ofte er deltagere der er for trætte til at deltage, hvis der fx har været TT eller stævner i weekenden. Julie har også problemer med mandagstræningen pga. andre aktiviteter, og Helle har svært ved at nå frem pga. arbejde i Vejle. Torsdag blev foreslået, men der var flest der kunne hvis dagene mandag og onsdag blev fastholdt men bare byttet om, så turrul flyttes til om mandagen og børne-,  begynder-, talent- og tekniktræning flyttes til onsdag.
 
______________________
Helle Fjord
Formand
______________________
Jan Gregersen
Dirigent
______________________
Jacqueline Levin
Referent

Bilag 1
Formandsberetning 2023

Vi er netop gået igennem et år, hvor vi sportsligt har kunnet mødes og dyrke vores sport sammen, uden begrænsninger og restriktioner. Det har været dejligt, om end vi godt kan mærke, at medlemmer kommer og går. Specielt vores begyndere og let øvede har vi svært ved at fastholde. Det kan være svært at holde motivationen, når der i lange perioder kun dukker en eller to op, som er begyndere.
Derimod er det dejligt, at vi stadig har en større gruppe, hvor det at køre på rulleskøjter er en vigtig del af deres sportsliv og en mindre gruppe, der holder fast i at køre short track, trods skæve istider og manglende muligheder for at komme til stævner og mødes i Danmark.

Danmark rundt

Rullesport Danmark initierede sidste år Danish Roller Cup – lanceret som en rulleskøjteløb, hvor alle kan være med, og her var Odense Rulleskøjteklub rigt repræsenteret, med deltagere i alle aldre og på forskellige niveauer. Der var seks afdelinger og ORK var til stede alle 6 steder. Dejligt, at vi flere af stederne kunne slå vores pavilloner og flag op og vise, at øen i midten kan noget.
I år bliver Danish Roller Cup gentaget, denne gang med 4 stævner. Jeg håber, at vi igen vil lufte de orange farver og at klubbens medlemmer har lyst til igen at se asfalt forskellige steder i landet. Når vi tager ud til stævner handler det om så meget andet end at køre ræs. Vi møder andre klubber, hygger omkring stævnet, får snakket på kryds og tværs og for mange giver det noget at træne frem mod.

Etablering af rullesportsanlæg

Bestyrelsen i ORK har altid søgt nye og bedre forhold for vores træning. Det har aldrig været nogen nem opgave. Odense Kommune har ikke meget at tilbyde og det betyder, at vi i bestyrelsen på forskellige måder har måttet arbejde for at skaffe bedre træningsforhold.
Igennem flere år har vi søgt fonde med henblik på at etablere et rullesportsanlæg i Korup bydelen. Korup er valgt, fordi der i forvejen ligger et atletikanlæg, som ikke bliver brugt til formålet og fordi vi kunne søge en bydelspulje og fik bevilliget den første halve million derfra til denne lokation.
Vi har nu fået indsamlet penge nok til at gå i gang med at etablere den nye bane og her er vi nu i den fase, hvor vi har entreret med en rådgiver, er ved at indhente de nødvendige tilladelser og undersøge soliditeten i vores projekt i forhold til de ubekendte, der kan være i sådan et projekt. Vi har derfor holdt lav profil i forhold til at melde ud, at nu går vi i gang. Men faktisk er det planen, at vi her i forsommeren starter med etableringen, og hvis alle ender når sammen, både i forhold til budget og tilladelser, håber vi, at hele klubben vil være med til at stille op, når vi skal formidle, at vi nu går i gang med at bygge Odenses første rullesportsanlæg. Og vi håber at kunne byde ind i Danish Roller Cup fremover med baneforhold, ligesom det er planen, at der kan afholdes talenttrupsamlinger på Fyn på banen.
Vi er i gang med at finde ud af, om vi kan finde et midlertidigt sted til vores mandagstræninger, indtil banen står færdig, men foreløbig ser det ud til, at vi igen mødes ved Syddansk Universitet til vores udendørs træning.

Talenter på vej

Vores gruppe af børn, der er med i talenttruppen er i år vokset og det er dejligt at se, hvordan de hver især udvikler sig og bliver inspireret, når de er til talenttrupsamlinger rundt omkring i landet. Vores talenttrupgruppe er også rigtigt gode til at blive, når der er fællestræning indendørs, så de mindre
rutinerede børn og unge kan se, at man kan køre stærkt og hvad de kan udvikle sig til, hvis man fortsætter med at øve sig, lege og træne på rulleskøjter. Dette er uvurderligt i forhold til at motivere næste generation af talenttrupper. Det er også uvurderligt, når Julie og Lea har bidraget til at træne vores unge. De yngre og nye ser enormt op til de hurtige og dygtige unge, og vi vil som klub gøre meget for at bidrage til, at dette kan fortsætte.
Vi havde i sensommeren besøg af Viktor Hald Thorup og hans hustru Sofia Provirnova, som trænede hhv. rulleskøjteløberne og gruppen af shorttrack-kørere. Det var inspirerende, både for deltagerne og for instruktørgruppen.

Forskellige niveauer

En af de store udfordringer i Odense Rulleskøjteklub er, at det kan være svært at lave træning, der rammer alle niveauer. Specielt på is, hvor vi har begrænsede istider og hvor det at starte med at køre på is er ret krævende, både i forhold til udstyr og i forhold til at mestre de helt anderledes klinger. Det er ikke lykkes klubben at fastholde medlemmer på is og vi har ikke et decideret tilbud til begyndere lige nu. Derfor er det en meget lille gruppe, der kører på is. Men som gruppen skriver: Der er altid plads til flere på is. Og faktisk ligger der et tilbud om at få hjælp til at få sat klinger på et par skøjter og få hjælp til de indledende øvelser på is, så hvis nogle i klubben har lyst til at give det et forsøg, så tage endeligt fat i en af de aktive på is, så vil de hjælpe jer videre.
På samme måde kan de være udfordrende at lave ture på rulleskøjter, hvor de hurtige, de næsthurtigste og de mindre hurtige kan være med. Vi prøvede på forskellig vis sidste år, ligesom vi forrige år og årene inden lavede ture, hvor vi samlede op undervejs. Her er det vigtigt, at alle i klubben tager del i at få forskellige niveauer ud at køre. Traditionelt har mandag været teknik, fællesundervisning, interval etc og onsdag turkørsel. Om onsdagen er det således vigtigt, at der også køre grupper, der ikke kører hverken meget hurtigt eller langt, men initiativet til disse grupper ligger også hos medlemmerne. Sidste år havde Leon en god gruppe, som kørte noget mindre end 30 kilometer, både i timen og i længde. Det vil være dejligt, hvis vi kan få mere end blot en gruppe på asfalt henover sommeren.

ORK i 2023 og i årene, der kommer

Jeg håber, at Vi i Odense Rulleskøjteklub får et år, hvor vi kan indvi vores bane, få nye medlemmer om bord, udvikle vores nuværende medlemmer og også få nye kræfter ind i bestyrelsen og i instruktørgruppen. Jeg er på valg i år, og accepterer genvalg, da vi er i en afgørende fase med vores byggeri. Men jeg har også været formand i en del år efterhånden, og det vil være dejligt, hvis der i klubben er nye kræfter, der vil tage over, både i forhold til formandspost, kassererpost og som menigt bestyrelsesmedlem og være med til at drive klubben videre med god energi.
Til sidst vil jeg gerne rette en tak til alle jer, der giver en hånd med i klubben, som bestyrelsesmedlem, instruktør og aktive forældre.. Det er denne indsats, der gør, at Odense Rulleskøjteklub fortsat er et tilbud her i Odense og at vi fortsat kan mødes om vores sport og se de unge overhale os igen og igen ☺
 Referat ekstraordinær generalforsamling i Odense Rulleskøjteklub, torsdag 20. maj 2023, i OSKs klublokale, Odense Isstadion.

I alt 12 stemmeberettigede medlemmer deltog*.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent
2. Valg af 2 stemmetællere
3. Valg af kasserer

Ad 1 Frank Jensen valgt som dirigent. FJ konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.
Ad 2 Julie Fink og Lea Kampp valgt som stemmetællere.
Ad 3 Jacqueline Levin, eneste kandidat valgt ved akklamation.

Bemærkninger
- Da Jacqueline fratræder som sekretær, for at overtage kassererhvervet i ORK, skal der vælges ny sekretær ved førstkommende – konstituerende, bestyrelsesmøde.
- Ved denne konstituering, vil nogle af bestyrelsesmedlemmernes opgaver skulle reorganiseres/omfordeles.
FJ afsluttede den ekstraordinære generalforsamling, og takkede for fremmødet og god ro og orden.

*Helle Fjord via Skype.

Således opfattet og beskrevet.
Lars Øritsland - referent


 

Odense Rulleskøjteklub | Prins Valdemarsvej 14 | 5000 Odense C