Referat generalforsamling Odense Rulleskøjteklub – ORK

20. marts 2024 i Odense Isstadion.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

• Valg af dirigent

• Valg af 2 stemmetællere

• Formandens beretning

• Fremlæggelse af regnskab samt orientering om næste års budget

• Behandling af indkomne forslag

• Fastsættelse af kontingent

• Valg til bestyrelse, herunder 2 suppleanter, der vælges for 1 år ad gangen

• Valg af revisor og revisorsuppleant for 1 år ad gangen

• Eventuelt


Referat

Ad 1: Jan Gregersen blev valgt som dirigent.

Ad 2: Henrik Jørstad og Kim Sidenius blev valgt som stemmetællere.

Ad 3: Helle Fjord/Formand fremlagde årets beretning, som er vedlagt.

Baneprojektet i Korup har fyldt meget i 2023 og ved generalforsamlingen var der endnu ikke afklaring om den endelige beslutning om byggeprocessen. Klubben mangler en underskudsdækning og bestyrelsen har prøvet forskellige muligheder, blandt andet en kontakt til rådmanden for By- og Kulturforvaltningen, som fritidsafdelingen er en del af samt flere fonde. Desværre uden resultat. Bestyrelsen arbejder indtil videre stadig med en realisering af projektet.

Udover baneprojektet har klubben været pænt repræsenteret til en del indendørs og udendørs stævner, ligesom både ude- og indesæson har været rimeligt besøgt af medlemmerne. Læs mere i den vedhæftede formandsberetning.

Shorttrack: Susanne Kampp var forhindret i at komme til generalforsamlingen, men har indsendt en beretning fra is. Det er stadig en lille skare, som kører is. I 2023 har Short Track holdet haft besøg fra Holland, fra det øvrige Danmark og Susanne har deltaget i World masters games i Italien og i påskecup i Ghent, Belgien. Susannes beretning vedhæftes.

Ad 4: Jacqueline orienterer om rammer for regnskab og fremlægger regnskab 23.

Regnskab godkendt.

Jakob orienterer om budget 24:

Baneprojekt indgår IKKE i driftsbudget.

ORKs driftsbudget er udfordret. Vi bruger mere, end vi får ind i kontingenter. Jakob Fink præsenterede derfor fire forskellige budget-scenarier, baseret på både en kontingentfastholdelse på nuværende niveau og varierende kontingentstigninger. En af de udgifter, der var til debat, var medlemskab af Dansk Skøjte Union, DSU. Unionen har ændret sin grundstruktur, så alle klubber betaler et grundbeløb på 5000 kroner, uanset medlemstal og derefter 125 kroner pr. medlem. Dette mener ORK ikke er solidarisk, da vores Short Track afdeling har fem betalende medlemmer, mens de store skøjteklubber har langt flere. Denne ulighed har ORK gjort DSU opmærksom på og afventer svar.

Nedenfor er de 4 mulige budgetforslag, der blev fremlagt til generalforsamlingen - alternativ 4 er uden medlemskab i DSU:

  Alternativ 1 Alternativ 2 Alternativ 3

Alternativ 4

Rul u/15 350,- 350,- 500,- 500,-
Rul o/15 600,- 600,- 800,- 800,-
Rul o/15 flere i husstand 300,- 300,- 400,- 400,-
Shorttrack  900,-  2.400,- 2.400,- 1.200,-
Shorttrack flere i husstand  450,- 1.200,-  1.200,-  600,-
Forventet resultat  -10.100,- -3.600,- 1.900,- 2.400,-

Ad 5: Bestyrelsen foreslår ændring af paragraf 13 i klubbens vedtægter:

Bestyrelsens antal 5-7 medlemmer ændres til 5 medlemmer, da vi er en lille klub, og 7 medlemmer er for mange i den kontekst.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

Ad 6: Kontingentet ændres på baggrund af de fremlagte budgetalternativer i punkt 4 til:

Rul u/15 500,-

Rul o/15 800,-

Rul o/15 flere i husstand 400,-

Shorttrack u/15 1.200,-

Shorttrack o/15 2.400,-

Shorttrack flere i husstand 1.200,-

Forslaget blev enstemmigt vedtaget. Dog udtrykte formanden bekymring for, at det højere kontingent vil afholde nye fra at starte på Short Track. Alternativ 3 blev valgt på baggrund af et ønske fra de aktive på is om at forblive medlem af DSU, da man ellers ikke kan deltage i stævner i udlandet, hvilket er en vigtig motivation for medlemskab.

Ad 7: Jacqueline var på valg som kasserer. Hun modtog genvalg og blev valgt enstemmigt.

Frank Jensen valgte at stoppe som bestyrelsesmedlem før periodens udløb og Niels har trådt til som suppleant og blev valgt ind som bestyrelsesmedlem. Lars Øritsland var på valg og ønskede ikke genvalg. Leon blev valgt ind som bestyrelsesmedlem.

Julie Fink og Jan Holm valgt enstemmigt valgt som suppleanter.

Ad 8: Jan Gregersen blev genvalgt som revisor.

Alex Peter Tesch blev valgt som revisorsuppleant.

Ad 9: Alex Peter Tesch vil arbejde videre med yderligere indtægtsmuligheder for klubben.

Henrik Jørstad støtter gerne op om voksenrulletræning, da Frank Jensen fratrådte som træner i 2023.

Julie er ved at tage træneruddannelse i DGI regi. Det er en dyr uddannelse, men Odense Rulleskøjteklub betaler ikke for uddannelsen, da Rullesport Danmark betaler, da Julie er træner for talenttruppen.

Referent: Lars Øritsland
 


Formandsberetning 2024

2023 har været et turbulent år for ORK.
 
Baneprojektet har fyldt rigtigt meget, både i bestyrelsens arbejde og i min indsats i forhold til klubben. Dette fordi jeg synes, det er vigtigt, at vi får banen – både af hensyn til vores børn, som lige nu er lidt hjemløse på uni og af hensyn til vores unge talenttrupbørn og boblere, som har brug for at kunne træne mellem samlingerne – og det er ikke nemt på Syddansk Universitets multibane, som efterhånden er stærk misligeholdt. 
 
Vi har egentligt pengene til at bygge banen, men vi mangler en økonomisk sikkerhed, der skal gardere os imod at sætte et projekt i gang, der viser sig at blive dyrere end beregnet. Og dette kan hurtigt ske med byggerier – se bare på bølgerne i kølvandet af Putins invasion af Ukraine eller prisernes hastige stigninger under COVID. 
 
Vi har forsøgt at engagere Odense Kommune i en underskudsgaranti, men det har de ikke ønsket. Vores sidste håb er nu, at Albani Fonden vil gå ind og dække os ind økonomisk i tilfælde af, at vores budget skrider. I skrivende stund overvejer vi også at gå til pressen i håbet om, at vi af den vej kan få interesserede på banen. 
 
Det er ikke verdens mest optimistiske start på en formandsberetning, men jeg føler, at det er vigtigt, at I kender vores situation og forstå bestyrelsens standpunkt.  Og det standpunkt er, at vi ikke igangsætter et byggeri som er sårbart økonomisk.
 
Et år med masser af banestævner
Med eller uden bane – vi har fået kørt en del på rulleskøjter i årets løb, både udendørs og indendørs, hvor ORK også har stillet med en del deltagere til Rullesport Danmarks Danish Rollercup, til indendørsstævner, blandt andet DM, hvor ORK tog en del medaljer hjem.
 
Vi håber, at mange vil tage med til de cups i Danish Rollercup 2024, der er planlagt her henover sommeren. Ikke mindst fordi det er både sjovt og hyggeligt. Sidste år valgte klubben at give tilskud til den cup, der blev afviklet i Odsherred. Desværre var mange forhindret denne dag. Bestyrelsen har endnu ikke besluttet om, hvad vi vil gå ind og støtte som fællesarrangement i år.
I år bliver der for første gang i flere år afviklet DM i halvmaraton på landevej i Herning. Det er den 22. juni. Det er vi flere i klubben, der helt sikkert skal med til og der vil blive arrangeret fællestræning med fokus på at blive klar til dette løb.
 
Short track har en lille fast skare af dedikerede løber. Susanne har skrevet lidt om træningen på is. 
 
Dette sendes ud med referatet fra generalforsamlingen sammen med formandsberetningen, men jeg vil lige ridse op her, hvad hun skriver.  
 
Vi har i årets løb sagt farvel til nogle af vores yngre kørere og goddag til nye. Vi mærker en interesse for sporten, men har holdt igen med aktiv rekruttering pga vores mangel på faciliteter.
 
 
Trænerteamet
Trænerteamet er blevet reduceret i løbet af året, da Frank har ønsket at stoppe som træner. Samtidig har jeg fået arbejde i Kolding, hvilket betyder, at jeg ofte vil have svært ved at nå tilbage til Odense til træningen. Jacqueline fortsætter ufortrødent som vores børnetræner, og Julie tager sig af talenttrupbørnene og boblerne. De voksne har indbyrdes aftalt, hvad vi kører og hvordan, men en formel træner har vi så ikke til denne gruppe. Der, hvor vi lige nu virkeligt mangler en træner, er til voksne begyndere og letøvede. Hvis nogen i forsamlingen har mod på denne opgave, så kom endeligt til os – så finder vi ud af en introduktion til trænergerningen, ligesom det vil være muligt at komme på trænerkurser, hvis man ønsker det.
 
Bestyrelsen
For første gang i den tid, jeg kan huske, har vi i bestyrelsen måtte hente en suppleant ind som bestyrelsesmedlem, da Frank trådte ud af bestyrelsen midt i året. Det var Leon, der kom ind, og han er på valg i aften.
 
Jacqueline skal have en stor tak for hendes indsats med at komme ind i kassererposten – det har betydet flere eftermiddage i foreningsworkshoppen og meget arbejde med de systemer, vores regnskab laves i. Samtidig har hun utrætteligt arbejdet med at få børnetræningen til at køre, uanset de forhold, de bydes. Jeg fik GF Fyns ildsjælspris her i 2023 for mit arbejde med at bygge bane, men hvis der er nogen, der fortjener en sådan pris i år, så er det Jacqueline. 
 
Det var ordene for denne gang. Vi i bestyrelsen håber at se mange på hjul henover sommeren og på hjul og isklinger.

Vedhæftning til formandens beretning vedrørende shorttrack:
Vi er en lille sluttet flok, som nyder at komme på isen. 
shorttrack-løberne består for nærværende primært af Frank, Susanne, Lea og Julie. Erik og Dina har været på isen et antal søndage den senere tid med Lars som træner, og vi håber, de har lyst til at fortsætte.
Frank og Susanne er typisk på isen 2-3 gange om ugen. Lea og Julie kommer et på gange om måneden, som tiden tillader.
En vigtig del af at køre shorttrack er sikkerhed. Derfor prioriterer vi at bruge træningstid på at sætte puder på banderne, hvis vi er mindst tre voksne til træning. Og ved disse træninger, er det farten, som er i højsæde.
Når vi er færre end tre til en træning, har vi ikke puder på, og så træner vi teknik og kontrol i en lavere hastighed.
I oktober havde vi besøg af en gruppe unge løbere og deres trænere fra Alkmaar i Holland. Det gav os nogle gode is-pas med mange løbere på isen samt et styrket venskab klubberne imellem.
I januar blev der afholdt Winter World Master Games i Lombardiet, hvor Susanne deltog. Det var et stævne for alle shorttrack-løbere over 30 år med deltagere fra hele verden. Det var en fantastisk oplevelse både i forhold til sportslig erfaring og i forhold til det sociale aspekt i af at være en del af en stor gruppe, som deler passionen for shorttrack. 
WWMG afholdes hver 4. år rundt omkring i verden.
I påsken afholdes Eastercup i Gent, som er en årlig tilbagevendende begivenhed, der har stor opbakning blandt løbere primært fra Holland, Belgien og Frankrig. Det er et rigtigt godt stævne for både børn og voksne. Både Julie, Lea og Susanne har tidligere deltaget i dette stævne, og Susanne tager også afsted i år. 
Det var faktisk aftaler fra sidste års stævne, som dannede grundlaget for besøget fra Alkmaar i efteråret.
Shorttrack-sæsonen er ved at være på det sidste for i år.
Vi har fast istider fire gange om ugen, men tiderne ligger i ydertimer, hvor det kan være svært at deltage. Alligevel ønsker vi os, at flere kunne få lyst til at opleve glæden ved shorttrack. Særligt kunne det være fint, hvis flere fra vores rulleskøjteafdeling ville afprøve shorttrack. Vejen fra begynder til øvet på shorttrack er helt klart kortere, hvis man kan køre på rulleskøjter.
Susanne Kampp

Regnskab 2023 og budget 2024
 

Odense Rulleskøjteklub | Ternevej 63 | 5210 Odense NV