Kære medlem af Odense Rulleskøjteklub
Så er det tid for den årlige generalforsamling, som afholdes

Onsdag den 22. marts 2017 kl. 19.00

i klublokalet i Odense Isstadion (hal 2), Møllemarksvej 75, 5200 Odense V.

Klubben er vært ved et mindre traktement.
Efter generalforsamlingen er der løbsmøde.

Dagsorden ifølge vedtægterne:
1. Valg af dirigent
2. Valg af 2 stemmetællere
3. Formandens beretning
4. Fremlæggelse af regnskab samt orientering om næste års budget
5. Behandling af indkomne forslag
6. Fastsættelse af kontingent
7. Valg til bestyrelse, herunder 2 suppleanter, der vælges for 1 år ad gangen.
8. Valg af revisor og revisorsuppleant for 1 år ad gangen.
9. Eventuelt

Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt flertal.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være bestyrelsen i hænde mindst 2 uger før generalforsamlingen.

Ad 5 Bestyrelsen kommer med forslag til ændring af vedtægternes § 8 (se vedlagte bilag)
Ad 7 Følgende er på valg:
Helle , Frank og Mary. Alle er villige til genvalg
Valg af suppleanter. Lene er villig til genvalg
Ad 8 Jette og Peter B er på valg.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

 

Bilag 1

Bestyrelsen har følgende forslag til vedtægtsændringer på generalforsamlingen den 22. marts 2017:

§ 8 Bestyrelsen
Nuværende tekst

Valgbar til bestyrelsen er alle medlemmer over 18 år, som ikke er i kontingentrestance.

Forslag til ændring:

Valgbar til bestyrelsen er alle medlemmer over 18 år eller forældre eller værger til medlemmer under 18 år, der ikke er i kontingentrestance. Dog må bestyrelsen højst være repræsenteret af to forældre eller værger til medlemmer under 18 år, som ikke selv er medlemmer.
Odense Rulleskøjteklub | Prins Valdemarsvej 14 | 5000 Odense C | 40 48 31 33