Referat af generalforsamling i Odense Rulleskøjteklub d. 30. marts 2022 

 

Dagsorden ifølge vedtægterne: 

  1. 1. Valg af dirigent 
  1. 2. Valg af 2 stemmetællere 
  1. 3. Formandens beretning 
  1. 4. Fremlæggelse af regnskab samt orientering om næste års budget. 
  1. 5. Behandling af indkomne forslag 
  1. 6. Fastsættelse af kontingent 
  1. 7. Valg til bestyrelse, herunder 2 suppleanter, der vælges for 1 år ad gangen. 
  1. 8. Valg af revisor og revisorsuppleant for 1 år ad gangen 
  1. 9. Eventuelt 

Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt flertal.

Ad 7 Følgende er på valg:
Bestyrelse: Susanne, Lars og Frank.
Suppleanter: Jens Martin og Michael.
Ad 8 Jan Gregersen og Peter Brandt er på valg.

 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være bestyrelsen i hænde mindst 2 uger før generalforsamlingen.

Ad. 1 valg af dirigent. Jan blev foreslået og valgt.

Ad. 2 valg af 2 stemmetællere. Lea og Julie blev foreslået og valgt. 

Ad 3. Formandens beretning.  Se bilag 1. Beretningen blev godkendt. Niels spurgte til entreprenøroverslaget, der i sin tid blev givet til renoveringen af Korupbanen, og tilbød sin hjælp ved nyindhentelse af overslag. Han har selv arbejdet som entreprenør, og det kan gøre en forskel på de tilbud der gives. Bestyrelsen takkede ja. Der blev gjort opmærksom på at hjemmesiden ikke var opdateret siden seneste generalforsamling og coronanedlukningen. Bestyrelsen lovede at få satte rette person på opgaven. 

Ad 4. Regnskab og budget. Regnskabet er godkendt af bestyrelsen og revisoren. Susanne gennemgik regnskabet, som blev godkendt, og fremlagde budgettet til orientering.

Ad 5. Behandling af indkomne forslag. Ingen indkomne forslag. 

Ad 6. Fastsættelse af kontingent. Kontingentet forbliver uændret.

Ad 7. Valg af bestyrelse.  Susanne genopstillede som kasserer, og Lars og Frank genopstillede som bestyrelsesmedlemmer, hvis nye kræfter ikke meldte sig på banen. Det skete ikke, så alle tre blev genvalgt.

Jens Martin genopstillede som suppleant, hvis andre ikke ville, og blev genvalgt. Michael genopstillede ikke som suppleant, og Niels blev valgt ind i hans sted.

Ad 8. Valg af revisor og revisorsuppleant. Jan Gregersen og Peter Brandt genvalgt som henholdsvis revisor og revisorsuppleant. 

Ad 9. Eventuelt. Der var en livlig debat og ideudveksling om træning, træningsfaciliter og øvrige klubaktiviteter (se bilag 2).

 Bilag 1

Formandsberetning 2022


Generalforsamlingen er altid placeret lige op til vores udendørs sæson i slutningen af vinterens træning på is og i hal. Derfor vil jeg starte med at se på det, der ligger tættest på, nemlig indendørstræningen i Odenses Rulleskøjteklub og Short Track Odense, som er en del af ORK.

Sidst vi mødtes til generalforsamling, var vores træning stadig under påvirkning af coronaforholdsregler, men siden da fik vi lov at have en hel indendørssæson næsten som i gamle dage, der både er startet og sluttet med, at vi mødtes med klubber fra hele landet til indendørsstævner.

På hjul har vi haft en stabil trup af børn, unge og voksne, som har kørt indendørs. Mange har trænet flittigt henover vinteren og det kan ses. Mange har rykket sig – også betragteligt. Ikke mindst de unge, som er sultne efter fart og sjov og læring. Det har udfordret børnetræner Jacqueline og undertegnede, som også initierer træning indendørs, i forhold til at vi har måttet rykke lidt rundt, så der også blev plads til stævnetræning. Seneste indendørs stævne var det tydeligste tegn på, at den strategi holder og at vi skal arbejde videre med det den i kommende udendørs sæson.

Vi stillede med et stort hold i Næstved til sæsonens sidste indendørs stævne; voksne, unge og de helt små og de høstede den ene sejr efter den anden. Mange i form af medaljer og endnu flere i form at gode oplevelser. Talenttruppens trænere var henne og opfordre til, at vi sender ikke mindre end fire af vores unge med til en prøvetræning sammen med talenttruppen (som “boblere”) næste gang der er optag.

Jacqueline tilføjer, at det altid er en god oplevelse som børnetræner at tage børnene med ud på eventyr og opdage, at det er de samme børn og voksne, man kan møde igen og igen, hvis man kommer med til den slags arrangementer. Som børnetræner i Odense Rulleskøjteklub er det også en fornøjelse at mærke, at både disse ture og den daglige træning er præget af god opbakning og interesse fra forældrene også. Vi glæder os til at se jer alle både til den ugentlige træning og til de arrangementer henover forår og sommer som vi endelig får lov at deltage i igen.

Vi håber i bestyrelsen, at vi henover sommeren kan tage ud sammen som klub. Til stævner, som der nu er flere af, men også til fællestræninger og leg rundt omkring i Danmark, når muligheden opstår. Det er jo langt fra alle, som har lyst til at køre stævner og det er heldigvis ikke et krav i klubben.

Shorttrack 

Short Track Odense har været aktive på isen igen siden august. En del har prøvet at køre shorttrack, men er faldet fra igen, så det er en lille kerne af løbere, der benytter sig af muligheden for at træne de fire gange ugentligt, vi har istid. Der er plads til flere på isen og Short Track har da også haft mulighed for at vise sporten frem flere gange. Første gang på TV2 da Vinter-OL var i fuld gang og vi fik besøg af TV2, som sendte Elena (tidligere professionel speedskater på is) ud for at lave en reportage fra skøjtehallen. Det kom der et rigtigt flot indslag ud af, og vores unge hurtige piger på is fik afleveret nogle gode budskaber til TV-holdet. Senere stillede shorttrackerne op til sportslørdag, hvor de dels gav opvisning, men også havde en bod med en kæmpe skærm med eksempler på shorttrackløb, der kørte i loop.

Sæsonen sluttes af med at Lea, som har kørt i mange år, tager med til Easter Cup i Gent – som i øvrigt kan fejre 40 års jubilæum i år, så det skal nok blive en fest.

Udendørs træning

Som nævnt i indledningen står vi på tærsklen til næste udendørssæson. Vi havde håbet rigtigt meget på, at vi i år ville få bedre træningsfaciliteter i form af vores helt egen bane. Desværre mangler vi stadig 1/3 af finansieringen. Vi arbejder på det.

Derfor fortsætter vi igen i år på faciliteterne ved Universitetet, ved parkeringspladsen, banen og stierne rundt omkring. Mandagstræningen var godt besøgt i starten af sæsonen, mindre i slutningen af sæsonen. I 2021 prøvede vi at lave flere hold til vores onsdagstræning, hvor Leon og Liv dannede en gruppe. Men ligesom vi har oplevet før, faldt flere og flere fra i løbet af sæsonen. Vi håber at få samlet op på tropperne igen og motivere til et stærkt fremmøde når sæsonen åbner igen. Kom gerne med input til træning, struktur omkring denne etc. hvis I har nogle.

Vores penge skal ud at leve

Corona har været en benhård tid for rigtigt mange klubber rundt omkring i landet. Også for denne. Men en god ting er der dog i kølvandet af de mange nedlukninger. Klubben har lidt ekstra penge. Vi valgte at yde et tilskud til dragter. Det gjorde vi fordi vi synes, at dragter er en vigtig del af identiteten i en klub.

Vi vil også i løbet af året yde tilskud til aktiviteter, der bringer klubben sammen. Det kan være tilskud til fællessamlinger, trænerinspiration til klubben og meget andet.

 Bilag 2

Ad. dagsordenens pkt. 9 Eventuelt


Der blev spurgt hvor mange medlemmer vi er, hvilket affødte en længere debat om fastholdelse og rekruttering. Aktuelt er der 8 betalende medlemmer af shorttrackafdelingen og 40 i rulleafdelingen (inklusive shorttrackløbere). 

Vi har ret bevidst ikke rekrutteret aktivt pga. køreforholdene på en parkeringsplads, men Helle kunne fortælle at der er planer om et Friday Night-arrangement igennem Odense (19. august), som vil være for alle interesserede og være med til at synliggøre de involverede klubber, og at erfarne blockere fra andre klubber i landet allerede har tilkendegivet deres interesse i at hjælpe til med trafiksikkerheden. Det blev kommenterede at hvis offentligheden opdager ORK’s eksistens i forbindelse med sådan et arrangement, vil det være ekstra vigtigt at hjemmesiden er opdateret, hvis folk søger på klubben.

For ti år siden var der en stor gruppe af turrullere der mødtes for at køre langt, men ikke nødvendigvis hurtigt. Med tiden er de faldet fra, og nye “hyggerullere” er tilbøjelige til at falde fra hvis de kører tur med speedrullerne. Vi mangler et hyggehold. Måske vil speedfolkene være mere interesserede i en mere rolig tur om onsdagen hvis Kim og Jørstad får deres maratontræningshold op at stå tirsdag eller torsdag for folk der gerne vil køre langt og hurtigt. Så kunne onsdag være en mere rolig tur.

I øvrigt faldt folk igen sidste år fra onsdagsrul i løbet af sommeren, men de hold der havde en høvding, kørte faktisk ret godt. Det kan også give en bedre oplevelse for nye deltagere, hvis der er én der er vært (/høvding/kaptajn) for turen. Man kan godt føle sig lidt ved siden af ved at mødes med en gruppe af folk der kender hinanden i forvejen, det undgår man hvis en turleder siger goddag og er chef. Det blev foreslog at en høvding melder ind fra starten, eksempelvis kan Leon melde ind med med en tur på 8 km, og en anden kan melde ind med en tur på 35 km.

Det fungerede godt sidste år med de begivenheder Jacqueline slog op, en til en lang tur og en til kort. Snakken faldt også på at onsdagsture også også have andre startsteder, fx Langesøstien eller banen i Ellested. Det vil dog kræve at man aktivt og personligt “sælger” turen til folk der ikke har været med endnu, dvs. sige til folk om mandagen “Vil du ikke med” frem for bare at skrive at “alle er velkomne”. Det er kan også være svært for nye at skulle bede om kørelejlighed, selv om vi opfordrer til at man gør det. Så kan det være smartere hvis dem med bil melder ind, fx “Jeg har tre ledige pladser”.

Andre mulige aktiviteter som blev nævnt var fællestræningen med overnatning som vi før har holdt i Aarhus med kørsel på stierne ved Brabrandsøen og evt. med indbudt gæstetræner. Har været sjovt for både børn og voksne. Det blev også foreslået at den almindelige træning kunne byde på decideret familierul hvor forældre kan være på hold med deres (mindre) børn, når engang faciliteterne tillader det igen. Forældrene er en værdifuld ressource for klubben. Med hensyn til reklame for klubben og mulig rekruttering, har vi også tidligere holdt skøjtedage. Rullesport Danmark udlåner udstyr gratis, men kun til indendørs brug. Nok under alle omstændigheder at foretrække af hensyn til vejr og trafik. Fragt af rulleudstyret fra Brøndby var hundedyr, men Helles Henrik kan have det med i deres stationcar da han arbejder samme sted.

Julie fortalte at hver gang hun er til Talenttrup nævner de at de gerne vil prøve at køre shorttrack hos os. Kan vi ikke afholde en shorttrackweekend? Lasse fra har foreslået at de praktiske og logistiske opgaver kan uddeles til nogle af gæsterne. Frank nævnte at man kan sove i skøjtehallen og at shorttrackfolket skal snakke om det praktiske her til sommer og tælle klinger, så vi kan tilbyde at man kommer med sine rulleskøjtestøvler og får isklinger monteret. 

Fællesarrangement: Der er i budgettet afsat penge til støtte til et fællesarrangement i 2022. Det blev foreslået at det skal være et af Roller Cup-løbene, da de holdes som “down under” ligesom i Næstved, hvilket vil sige at man indplaceres efter en hastighedsprøve i stedet for efter alder, hvilket var en fed succesoplevelse for ORK-deltagerne i Næstved.

Haltider: Er der slet ikke noget at gøre ved vores lidt udfordrende isskøjtetider? Det er kommunens princip ikke at tage de tider fra klubberne som de har hvis de genansøger dem, og som tidligere nævnt er vi en lille klub. Vi har dog lagt billet ind på nogle af curlingklubbens tider når de på et tidspunkt flytter i ny hal. På Rosengårdskolen skal vi sørge for at få sendt en repræsentant til fritidsudvalget efter at Jens Martin måtte træde ud. I øvrigt ved ikke engang de ansatte på skolen at vi er der, hvilket også virker som et forpasset rekrutteringspotentiale.

Odense Rulleskøjteklub | Prins Valdemarsvej 14 | 5000 Odense C