AFLYST (UDSAT pga. corona)

Kære medlem af Odense Rulleskøjteklub                                           

Så er det tid for den årlige generalforsamling, som afholdes

            torsdag, den 26. marts 2020 kl. 19.00

i kunstskøjteløbernes klublokale i Odense Isstadion (hal 2), Møllemarksvej 75, 5200 Odense V.

Klubben er vært ved et mindre traktement.

Dagsorden ifølge vedtægterne:
  1. Valg af dirigent
  2. Valg af 2 stemmetællere
  3. Formandens beretning
  4. Fremlæggelse af regnskab samt orientering om næste års budget
  5. Behandling af indkomne forslag
  6. Fastsættelse af kontingent.
  7. Valg til bestyrelse, herunder 2 suppleanter, der vælges for 1 år ad gangen.
  8. Valg af revisor og revisorsuppleant for 1 år ad gangen.
  9. Eventuelt

Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt flertal.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være bestyrelsen i hænde mindst 2 uger før generalforsamlingen.

Ad 7 Følgende er på valg:

            Bestyrelse: Susanne og Lars.

            Suppleanter: Jens Martin og Jakob.

Ad 8  Jan Gregersen og Peter Brandt er på valg.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen
Odense Rulleskøjteklub | Prins Valdemarsvej 14 | 5000 Odense C | 40 48 31 33