Vedtægter:

§ 1. Foreningens navn: Foreningens navn er Odense Rulleskøjteklub (ORK) og har hjemsted i Odense Kommune.

§ 2. Foreningens formål: Skabe et forum, hvor rulleskøjte- og Short Track-interesserede kan mødes og dyrke sporten som motions- og konkurrenceidræt. At udvikle medlemmernes tekniske færdigheder således, at man kan færdes sikkert i trafikken.

§ 3. Medlemskab: Foreningen er medlem af Rullesport Danmark. Foreningen er medlem af Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger (DGI). Foreningen er medlem af Dansk Skøjte Union (DSU).

§ 4. Optagelse af medlemmer: Som medlemmer kan optages alle med interesse for rulleskøjte og/eller short track sporten som motions- eller konkurrenceidræt. Optagelse af medlemmer som er umyndige kræver samtykke fra forældre/værge.

§ 5. Udmeldelse i forbindelse med klubskifte: Til gyldig udmeldelse kræves, at den sker skriftligt til klubben med mindst 14 dages varsel, og at det pågældende medlem har betalt sit kontingent til klubben frem til den dag, hvorfra udmeldelsen har virkning. § 5.1 Udmeldelse Når et medlem ikke har betalt sit kontingent 1 måned efter forfald, betragtes medlemmet som udmeldt af foreningen.

§ 6. Eksklusion Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning hertil. Den pågældende kan få afgørelsen prøvet på førstkommende ordinære generalforsamling.

§ 7. Kontingent: Foreningens kontingent fastsættes for et år ad gangen på den ordinære generalforsamling og opkræves helårligt forud. For speed og fitness vil opkrævningen ske i begyndelsen af maj, mens det for short track  opkræves i begyndelsen af november. Ved indmeldelse i perioden 1. januar – 31. marts betales halvt kontingent
, for børn dog minimum et beløb svarende til det til enhver tid gældende minimumsbeløb for at være berettiget til kommunalt aktivitetstilskud. Indbetalt kontingent refunderes ikke.

§ 8. Bestyrelsen: Foreningen ledes af en bestyrelse på 5-7 medlemmer, der vælges på en generalforsamling.   Valgbar til bestyrelsen er alle medlemmer over 18 år eller forældre eller værger til medlemmer under 18 år, der ikke er i kontingentrestance. Dog må bestyrelsen højst være repræsenteret af to forældre til medlemmer under 18 år, som ikke selv er medlemmer. 

Bestyrelsen består af en formand, kasserer, sekretær samt to eller flere menige. Valg til bestyrelsen, der vælges for 2 år ad gangen:

Formand i ulige år.
Kasserer i lige år.
Sekretær i ulige år.
Mindst 1 menigt bestyrelsesmedlem i lige år.
Mindst 1 menigt bestyrelsesmedlem i ulige år.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Foreningen tegnes af formanden og kassereren i fællesskab. Dog har den samlede bestyrelse et kollektivt ansvar for foreningens aktiviteter. 

§ 9 Regnskab: Det påhviler bestyrelsen at sikre at der laves regnskab for foreningen. Regnskabet følger kalenderåret.

§ 10 Generalforsamling: Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i marts måned. Indkaldelse sker med mindst 3 ugers skriftligt varsel til medlemmerne. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være bestyrelsen i hænde mindst 2 uger før generalforsamlingen. Forslag om vedtægtsændringer skal være bestyrelsen i hænde senest 1. februar og skal efterfølgende udsendes sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen. Stemmeret har alle aktive medlemmer over 18 år, som ikke er i kontingentrestance. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde, og der kan således ikke stemmes ved fuldmagt. Personer, der ikke er medlem af foreningen, kan deltage som gæster. Det er dog dirigentens afgørelse, om der kan gives taleret til fremmødte gæster.

§ 11 Dagsorden for den ordinære generalforsamling: Generalforsamlingens dagsorden skal altid indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent der skal konstatere, om generalforsamlingen er lovligt indkaldt.
2. Valg af 2 stemmetællere.
3. Formandens beretning.
4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse samt orientering om næste ås budget.
5. Fastsættelse af kontingent.
6. Behandling af indkomne forslag.
7. Valg til bestyrelsen, herunder 2 suppleanter, der vælges for 1 år ad gangen.
8. Valg af revisor samt revisorsuppleant for 1 år ad gangen.
9. Eventuelt.

Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal.

§ 12 Ekstraordinær generalforsamling: Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen, eller når mindst 5 af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt stiller krav herom til bestyrelsen med angivelse af det/de forslag, der ønskes behandlet.

§ 13 Vedtægtsændringer: Ændring af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

§ 14 Foreningens opløsning: Foreningen kan kun opløses på to på hinanden særlig indkaldte generalforsamlinger, hvor kun dette forslag er fremstillet. På første generalforsamling skal mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemme for en opløsning af foreningen. På den anden generalforsamling, der skal afholdes senere end 14 dage efter den første, skal der være et simpelt flertal, for at den endelige opløsning er effektueret. Ved opløsning af foreningen overgår foreningens midler til børn og ungearbejde i Odense Kommune.

§15 Ikrafttrædelse: Vedtægtsændringer træder i kraft straks efter ændringerne er godkendt af generalforsamlingen. Disse vedtægter træder i kraft den 7. septmeber 2020. De erstatter vedtægterne af 22. marts 2017.


 

Odense Rulleskøjteklub - medlem af DGI, DSU og Rullesport Danmark

 

Odense Rulleskøjteklub | Prins Valdemarsvej 14 | 5000 Odense C